V prvem delu Ustanovitev s.p. smo pisali o tem, kdo lahko ustanovi samostojno podjetje, kje vse je podjetje potrebno prijaviti, prav tako pa smo predstavili nekaj osnov glede samega poslovanja. V drugem delu Ustanovitev s.p. smo se osredotočili na to, kako točno poteka vpis v AJPES, omenili smo tudi poslovni naslov podjetja. Za tretji del nam torej ostane še področje prijave na FURS in ZZZS. Spoznali bomo tudi razliko med davčnim zavezancem in zavezancem za DDV.

Prijava na FURS

Že ob oddaji predloga za vpis v Poslovni register lahko samostojni podjetnik odda tudi vlogo za vpis v davčni register. To stori na katerikoli točki VEM. Seveda lahko to stori tudi kasneje, a najkasneje v osmih dneh po vpisu v Poslovni register Slovenije. V tem primeru mora podatke sporočiti finančnemu uradu.

Finančni urad potrebuje naslednje podatke:

  • davčno številko in osebno ime,
  • firmo in skrajšano firmo,
  • osebo, ki vodi poslovne knjige,
  • poslovne enote doma in v tujini,
  • številke računov v tujini,
  • kapitalske naložbe doma in v tujini,
  • povezane osebe,
  • način ugotavljanja davčne osnove – po normiranih ali dejanskih odhodkih,
  • višino prihodkov in višino odhodkov zaradi določitve višine akontacije dohodnine,
  • število in lokacije poslovnih prostorov, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti in pridobivanje prihodkov.

Razlika med davčnim zavezancem in zavezancem za DDV

Davčni zavezanec

Po Zakonu o davku na dodano vrednost je davčni zavezanec vsaka oseba, ki kjerkoli neodvisno (samostojno) opravlja katerokoli dejavnost, ne glede na namen ali rezultat opravljanja dejavnosti in ne glede na to, ali je vpisana v sodni register oziroma drug ustrezen register ali predpisano evidenco.

Dejavnost obsega vsako proizvodno, predelovalno, trgovsko in storitveno dejavnost, vključno z rudarsko, kmetijsko in poklicno dejavnostjo. Dejavnost nadalje obsega tudi izkoriščanje premoženja in premoženjskih pravic, če je namenjeno trajnemu doseganju dohodka.

Davčni zavezanec mora finančnemu uradu prijaviti začetek opravljanja dejavnosti, javiti pa mora tudi vsako spremembo v zvezi z opravljanjem dejavnosti in s prenehanjem opravljanja dejavnosti.

Zavezanec za DDV

Obvezni zavezanec za DDV pa je oseba, ki je prodala za več kot 50.000 evrov storitev ali blaga v zadnjih 12 mesecih poslovanja (oziroma če obstaja verjetnost, da bo prodala za več kot 50.000 evrov).

Prijava na ZZZS

V primeru samozaposlitve mora samostojni podjetnik opraviti tudi prijavo podatkov za Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. To stori z obrazcem M1. V kolikor gre za popoldanski s.p., tega postopka ni potrebno izvajati. Za nemoteno delo vas bodo povprašali tudi za vašo zaključeno stopnjo izobrazbe ter naziv izobrazbe.

Sklep o registraciji podjetja boste prejeli po pošti naslednji dan od datuma ustanovitve.

Želimo vam veliko uspehov na novi poslovni poti!